فلسفۀ اصلاح

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

فلسفۀ هر فشار و زحمتی به خاطر اصلاح و درست کردن است. اصل مجازات که در عالم مقرر شده به خاطر همین یعنی برای درست کردن می‌باشد. البته برای کسی که اصلاح می‌شود فشار و ناراحتی دارد ولی مقصود بالاخره اصلاح است مثل کوزه‌گری که ده کوزۀ خوب درست می‌کند ولی یکی از آنها کج می‌شود. فشار می‌آورد، آن را اذیت می‌کند تا درست و اصلاحش نماید. اگر خیلی خراب باشد گل آن را دوباره خمیر می‌کند تا از آن کوزۀ بهتر درست نماید.

این قاعده شامل همۀ مصنوعات طبیعی و مصنوعی می‌باشد.