فلسفۀ اساسی سختی‌ها

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

در حقیقت اینها برای اصلاح و تربیت بشر است و انواع گرفتاری‌ها که در زندگی پیش می‌آید به این منظور است. اگر سختی و فشار نباشد بشر خیلی بی‌تربیت و گستاخ می‌شود و سر اطاعت فرود نمی‌آورد. کلیۀ سختی‌هایی که در دنیا پیش می‌آید چه گرفتاری‌های فردی در زندگی اشخاص و چه گرفتاری‌های عمومی مثل جنگ و اختراعات مخرب و بلایا مثل سیل و زلزله و آتشفشان و غیره برای اصلاح و خیر بشر است (البته تنها فلسفۀ آن این نیست. فلسفه‌های بسیار دیگر هم دارد ولی از لحاظ زندگی بشر مهمترین فلسفه‌اش این است که گفته شد.)

یزدان نسبت به بشر مهربان است و نمی‌خواهد بندگانش به زحمت و سختی دچار شوند.

در رساله اول پطرس رسول فصل دوم آیه 20 و 21 می‌گوید: اگر نیکوکار بوده زحمت بکشید و صبر کنید این نزد خدا ثواب است زیرا که برای همین خوانده شده‌اید چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید.