شباهت قواعد عالم

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

شباهت بسیاری بین عالم لایتناهی و بدن انسان وجود دارد. خودشناسی خیلی مهم است. این که گفته‌اند: خود را بشناس تا خدا را بشناسی. سخن بسیار مهمی است و مطلبی نیست که سرسری بگویند و بگذرند. به انسان تفکر اعطا شده تا به این امور بیندیشد و حقایق را بفهمد. به این ترتیب وحدت عالم هستی هم بدون چون و چرا ثابت می‌شود.