وضع در عالم بزرگ

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

همین طور است در عالم لایتناهی و این قاعده در همه جا حکمفرما است و به وسائلی که منظم و مرتب حساب شده است موجودات در همه‌جای عالم تعدیل می‌گردد. قانون آکل و مأکول هم که شرح مفصلی دارد و اگر بیان شود ده کتاب گنجایش آن را ندارد بخشی از همین قاعده است. البته چیزی از بین نمی‌رود. اشیا حول و تحویل می‌شوند و به شکل دیگری درمی‌آیند.