همین امر در کرۀ زمین وجود دارد

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم
ازدیاد جمعیت در کره زمین یک خطر بزرگ برای سال‌های آینده به شمار می‌رود ولی ترتیبی پیش می‌آید که تعداد تعدیل گردد. عکس بالا صدها بچه افریقایی را در منطقه سیرالئون نشان می‌دهد. آسیا و افریقا بیش از سایر قاره‌ها جمعیتشان در ازدیاد است.

کرۀ زمین هم همین حال را دارد. اگر موجودات آن بیش از ظرفیت لازم شد ترتیبی پیش می‌آید که تعدادشان تعدیل گردد. مثلاً زلزله، سیل، صاعقه، آتشفشان، امراض مسری و جدید، انواع و اقسام اتفاق می‌افتد یا این که خودشان به دست خود جنگ می‌افروزند و بمب اتمی می‌سازند که میلیون میلیون از افراد خودشان را از بین می‌برند و خود واقف نیستند که چه می‌کنند و این کار را در راه انجام مقاصد عالمی می‌نمایند.