وقتی موجودات بدن زیاد می‌شود

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

گلبول‌های بدن انسان وقتی زیادتر از اندازۀ لازم شد با دارو و هر ترتیبی که بتوانند آن را کسر می‌کنند. زیرا بدن ظرفیت تحمل آنها را ندارد. اینها خوراک می‌خواهند، زندگی می‌خواهند و اضافه شدن آنها باعث زحمت است. لذا باید تعدادشان متعادل شود. برحسب مقدر یزدانی افرادی به نام دکتر معین شده‌اند که این گلبول‌های زائد را رفع می‌کنند. یا این که بدون توجه و آگاهی انسان مرضی در بدن او پیدا می‌شود که خود به خود گلبول‌های زائد را از بین می‌برد و بدن را سالم می‌سازد.