دانا و علیم

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

این امر مخالف با دانایی و علم خداوندی نیست. چون جزء تابع کل است گلبول هم در عالم خویش دانا است. اگر این مطالب روشن شود و فکر خود را درست دقیق نمایید می‌بینید چه دریایی است.