مقدر چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

کل عالم یعنی نورالانوار که جامع همۀ مخلوقات است چون جامع است تألمی ندارد و برای او المی نیست. این است که داد و فریاد و دردها و استغاثۀ مخلوق که همگی برای حکمت معین و فایدۀ معین است بایستی باشد. این امر با مقدر و سرنوشت توأم است. هرکاری که باید صورت پذیرد انجام خواهد شد. و تخلف ندارد هر اندازه خدا خدا کنند فایده ندارد. مقدر باید انجام گیرد.