راستی فکر کنید

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

یک خار که به دست شما رود آه و ناله می‌کنید که چرا دستتان متألم شد. اما اگر یک میلیون گلبول و یاخته را کشتید هیچ عزادار برای آنها نیستید و حتی خبر هم ندارید در حالی که آنها هم مثل شما جان دارند و در عالم حقیقت بزرگ و کوچک مطرح نیست. مقامات بالاتر از بشر یعنی کرۀ زمین و کهکشان‌ها و عالم مافوق هم نسبت به بشر چنین است و آنها هم برای خود و به موقعیت خود الم‌هایی دارند.