آیا این امر صحیح و با عقل موافق است؟

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است خاتمه مقال

پس در راه اتحاد و اتفاق و وحدت ادیان بکوشید و بدانید که یزدان مقتدر دانا پشتیبان و همراه شما است.