سختی دروس

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی برای ازدیاد معلومات است

طفلی که تنبلی کرده و موقع امتحان ناچار دروس را در ظرف چند روز به زحمت زیاد می‌خواند در عین حال که به او ناراحتی دست می‌دهد این نتیجه را هم می‌گیرد که به اجبار مقداری به معلوماتش اضافه شده است.