راه چاره

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی نتیجۀ غفلت و تنبلی است

راه چاره چیست و چه باید کرد که این وضع پیش نیاید. تنها راه این است که هر فردی از افراد تمرین کند و خود را موظف و ملزم1 بدارد که کار هر ساعتی را در همان ساعت انجام دهد و آن را به عقب نیندازد و وظایف روزمرۀ خود را به موقع با نظم کافی به آخر رساند تا در زندگی خوشبخت شود و از فشار و گله از روزگار آسوده و راحت گردد.

در آیین بودا در کتاب «پارابها واسوتا» می‌گوید: «مرد سست‌عنصر خواب‌آلود و بدون کوشش و تنبل که خود را تسلیم خشم و نارضایتی می‌کند علت شکستش همین امور است.»

پانویس ها

  1. مقصود از ملزم همانا تمرین کردن برای انجام به موقع امور است. شخص خودش به خود تلقین می کند. کسی از او التزام نگرفته است. به خودش یادآور می شود و می کوشد که سر موقع کار را انجام دهد.