نشانه و گواه عشق

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی از لوازم نیل به مقصود است

از آنجا که هر کاری در عالم مشمول همین قاعده است و آن طور که بیان گردید هیچ موفقیتی بدون زحمت صورت نمی‌گیرد، کسانی که با در نظر گرفتن اصول و قواعد عقل و تدبیر و مشورت در امور امید را از کف نمی‌دهند و سختی‌ها و مرارت‌ها و حتی شکست‌های موقتی و ظاهری را تحمل کرده و دست از ادامه مقصود نمی‌کشند این عمل نشانۀ عشق آنها به هدف و داشتن آرزو و ایده‌آل و رضایت به خواست الهی و سرنوشت و تقدیری است که برای آنها معین گردیده است و همین پایداری و قبول سختی دلیل وجود این صفات در چنین اشخاص است و مسلماً این طبقه‌اند که به نتیجه می‌رسند.

در بهاگوات گیتا از کتب مقدس هندو می‌گوید: «این دنیا متعلق به کسانی نیست که اصل فداکاری را از یاد ببرند.»