سرمشق از بزرگان

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی مقدمه پیروزی است

اشخاصی که بصیرند و تاریخ انبیا را خوانده‌اند می‌دانند چه حملاتی به آنها شده و چه مقاومتی کرده‌اند. اینها همه برای بشر سرمشق است: انسان باید به هر کاری ایمان داشته باشد و با توجه به سرنوشت در مقابل آن مقاومت کند و عقب نزند، اگر چنین ایمانی توأم با سرنوشت در کار باشد عقب‌نشینی نیست.