چون نمی‌داند ناراحت است

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فشارهای زندگی و سرنوشت مخلوقات

اگر می‌توانست و پول و وسائل کافی داشت و اجازه به او می‌دادند حتماً این کار را عملی می‌کرد و به مشقت می‌افتاد اما چون سرنوشت او آن مشقت نیست مانعی پیش می‌آید و آن کار عملی نمی‌شود.