اتصال و پیوند جهان

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فلسفه کلی گرفتاری‌ها
پیشوایان و رهبران بشریت هر یک در عالم خود رنج‌ها و مرارت‌ها و سختی‌های فراوان کشیده‌اند تا سخن حق را به گوش بشر رسانیده‌اند. تصویر بالا عده‌ای از رهبران بشریت را آن طور که پیروانشان تجسم می‌کنند نشان می‌دهد.

مردان موحد وحدتی که عقیده به اتحاد و اتصال جهان دارند این نکته را خوب می‌دانند که طالب و مطلوب همه جزء یک عالم هستند و در مقام سرنوشت اعضاء یک کارخانه به شمار می‌روند. خصوصاً اگر سرنوشت روشنی برای آنها معین شده باشد و یک دلیل و راهنمایی به عنوان یاور دست آنها را بگیرد و به سوی مطلوب رهبری کند دیگر چه نگرانی می‌توانند داشته باشند؟

راه مقدر و روشن و دلیل و راهنما آگاه و روشن‌بین، باید به دنبال آن بروند و هیچ نگرانی نداشته باشند و بدانند که هیچ اشکالی در کار پیش نخواهد آمد و اگر هم سختی و ناراحتی برای رسیدن به مطلوب در راهشان پیش آید این سختی‌ها خواهد گذشت.