علت رنج مادی دوستان

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فلسفه کلی گرفتاری‌ها

دوستان خدا و کسانی که در راه معبود لایزال قدم می‌زنند از حیث مادی در عذاب و رنج هستند علت آن است که آنها بعد از این که به طرف یزدان توانا رفتند تنها به آن سوی متوجهند و فکرشان در آن قسمت کار می‌کند و در آن باره تمرین می‌نمایند. عاشق معنویات و مجذوب آن راهند و از امور مادی منصرف هستند و دنبال آن نمی‌روند.

این است که از مادیات عقب می‌مانند در حالی که بشر بایستی تعادل را در همه قسمت‌ها رعایت کند و تعادل در امور مادی و معنوی روش وحدت نوین است.

در کتاب اشعیاء نبی فصل پنجاه و سوم آیه 4 تا 6 می‌گوید: «لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آن که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید.»