نومیدی خطا است

گلهای راهنمایی جلد دوم
پیش عقل و فکر نومیدی خطاست پند می‌گویم که نومیدی جداست
هر نشیبی را فرازی باصفاست بعد زحمت رحمت حق را جزاست
سختی و درماندگی خواهد گذشت نور تابان امید ما خداست
طالب و مطلوب ثاقب در بیان دکتر حاذق دلیل و یار ماست
هر عمل با فعل گیرد آن خواص آن گواه عشق و آمال و رضاست
تا ز غفلت خسته و درمانده‌ای وعدۀ امروز و فردا نارواست
آن کژی در پیکره فکری است خام گویمت اندیشۀ باطل تراست
راه، پرشیب و فراز است ای عزیز یا قبول و رد امر از تو به جاست
گر ز بعد راه هستی تو ملول جد و جهد و صبر بر عهد و وفاست
عزم و طاقت باشد از روی خرد هر که سر پیچد وراجور و جفاست
بهگر خلقی حلیم و بردبار زحمتت سنگین و وحدت را عطاست
گر شناسی نعمت حق ای رفیق گویدت حشمت که وحدت در بقاست

گویم سزاوار است خدای مقتدر محیط فرد توانا کسی را چشم عطا فرماید آن گاه دیده فرو بندد و اظهار دارد نابینایم، به کار نمی‌رسم و جایی را نمی‌بینم و معنویت را در باتلاق و منجلاب فرو بردن و مادیت را بر نور رخشنده و متجلی رجحان دادن خلاف عقل سلیم است.