دلجویی از افتادگان

گلهای راهنمایی جلد دوم شعار خدمتگزاری

لذا بایستی به محض دیدن بیچاره و درماندۀ خسته‌دلی درصدد تفحص و کشف علت ناراحتی و نگرانی او برآید و پس از آن که دانست، بر طبق سنت عمل نیکو که شعار خود انتخاب کرده با کمال شتاب قبل از فوت وقت و پیش از این که دیر شود تا آنجا که قدرت دارد و برای او ممکن است درصدد کمک و رفع نگرانی از آن شخص برآید و آنقدر بکوشد تا او را از غم برهاند.