فداکاری در راه سعادت همنوعان

گلهای راهنمایی جلد دوم شعار خدمتگزاری

وحدت و مکتب آن فداکاری و ازخودگذشتگی اخلاقی را با جان و دل قبول می‌کند و چنان چه لزومی در فداکاری نباشد باید تا آنجا که مقدر است سعی بلیغ در رفاه و آسایش همنوعان و جامعه مبذول دارند تا به حد اعلای سعادت معنوی نائل آیند. این روش هر فرد وحدتی است.

وحدت با تقدیر و سرنوشت سازگار است و طبق قانون واحد خویشتنداری و از خود گذشتگی می‌کند و راه چاره زندگانی ضروری بشر را آسان و سهل ممتنع می‌سازد. چه آن که پذیرفتن سختی‌ها را سعادت می‌داند و به همراهی خود با تقدیر دمسازی می‌کند تا تاریکی شب برطرف و صبح درخشنده و نور آفتاب باز هم بر پیشانی تقدیر تابان گردد.