اثر محبت

گلهای راهنمایی جلد دوم شعار خدمتگزاری
بزرگان عالم همیشه رفتارشان توأم با محبت و فروتنی و مهر و عشق به مخلوقات بوده است.

این نیست مگر در اثر محبت و حسن خلق و صبر و مهربانی که آن حضرت مبذول داشت. این است نمونه و نتیجه اخلاق نیکو که همه افراد بشر باید از پیامبران پیروی کنند. حضرت محمد (ص) نیز نمونۀ حسن خلق و مدارا و صبر بود و در مقابل جهال و نادانان کمال بردباری را نشان می‌داد. همۀ این امور در فضای لایتناهی باقی است و ذره‌ای از آن از بین نمی‌رود و محو نخواهد شد.