راه اتخاذ صفت نیکو

گلهای راهنمایی جلد دوم شعار خدمتگزاری

پس به هر ترتیب صلاح می‌دانی دائماً در نظر داشته باش که از آزار دیگران به هر صورت خودداری کنی ولو این که این آزار به نظر تو ناچیز و مختصر باشد.