باید مصمم بود

گلهای راهنمایی جلد دوم شعار خدمتگزاری

برای آزار نکردن همین خواندن این کلمه و گذشتن کافی نیست باید تصمیم جدی و سخت گرفت و مراقب اجرای آن بود. چه بهتر که این کلام و این شعر را به خط درشت بنویسی و در محل کار و محل زندگی و کنار بستر خواب خود قرار دهی تا دائم برای تو تلقین و یادآوری باشد تا آن زمان که کاملاً ملکۀ ذهن شود و به طور خودکار اثر کند.