حال خواب در بیداری

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی حقایقی دربارۀ رؤیا و خواب

اکنون می‌گویم اگر کسی توانست به وسیلۀ تمرین همان حالت خواب و مخفی شدن نور قوی و ممانعت از نور را در خود پدید آورد همان جلوه‌های پریسپری را که در خواب می‌دید در حال بیداری به طور منظم‌تر و بهتر خواهد نگریست. عمل اشخاص روشن‌بین و آگاه که حقایق را می‌نگرند همین است. در این حالت چشم باز است ولی نور قوی را مشاهده نمی‌کند و برخی اشیا و مخلوقات و موجودات که در جو وجود دارد دیده می‌شود. البته همه را نمی‌تواند ببیند بلکه مختصری به چشم او می‌رسد.