این است رؤیا و خواب

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی حقایقی دربارۀ رؤیا و خواب

این موضوع مسئلۀ خواب را روشن کرد. در حال خواب انسان در اطراف خویش همان ذرات و پریسپری‌هایی را که موجود است ولی در حالت بیداری دیده نمی‌شود می‌بیند. این کلید رؤیاها است که این همه دانشمندان بر سر آن زحمت کشیده و به حل آن موفق نشده‌اند.