خواب چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی حقایقی دربارۀ رؤیا و خواب

خواب امری مسلم است ولی نمی‌دانند چه می‌شود که انسان مناظری می‌بیند. تردیدی نیست که خواب همانا دیدن پریسپری ها است. در حال بیداری وضع بدن انسان و فعالیت حاد و تند آن تناسبی با دیدن پریسپری ندارد. این است که نمی‌تواند آنها را در حال عادی ببیند. اما هنگام خلسه یا خواب طبیعی یا خواب مصنوعی موفق به دیدن آن می‌شود.