طیف‌های رنگین نور

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
این هم منظره دیگری از خورشید است که در اثر شرایط جوی مانعی در مقابل قدرت وحدت نور پیدا می‌شود و انوار دیگری که در فضا هست به چشم انسان می‌رسد.

 

وقتی این مردم مدتی به این تابلو خیره شوند و سپس چشم خود را ببندند همان شکل را منتها به صورت منفی می‌بینند. یعنی آنچه سیاه است سفید و آنچه سفید است سیاه به نظر می‌رسد. علت این موضوع که شما می‌توانید صحت آن را با خیره شدن به یک پنجره آزمایش کنید چیست؟ به مقاله رجوع فرمایید.

طیف‌های رنگین را می‌توان با وسائل و تمریناتی در اطراف نور مشاهده کرد. اینها را همه در اثر حجابی که مصنوعاً در مقابل نور قوی به وجود آوردیم دیدیم.

اگر انسان تمرین کند با چشم باز هم می‌تواند در اطراف یک لامپ قوی برق یا در اطراف خورشید شعاع‌ها و جلوه‌هایی گوناگون از انوار و اشعه و رنگ بنگرد.