اشعه اطراف چراغ

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
نور خورشید در جو قطب و فضاهای بسیار سرد به علت خاصیت مخصوص جو به این صورت به نظر می‌رسد. اگر درست دقت کنید علاوه بر اشعه یک هاله بزرگ دایره‌شکل نیز در اطراف شعاع‌ها می‌بینید. منظره‌ای که تابش چراغ‌های برق از دور پیدا می‌کند و این گونه تغییرات نور در اثر عوامل جوی نشان می‌دهد که در نتیجه به هم خوردن شرایط محیط یا تغییر وضع دید انسان انوار، قیافه‌های مختلف خود را نشان می‌دهند. در حقیقت وقتی مانع جوی برای تابش نور قوی پیدا شود و چشم متناسب با دیدن نورهای جدید گردد انوار دیگری که در فضا هست به چشم می‌آید.

اگر شما به یک لامپ چراغ برق در حال روشنی خیره شوید درابتدا چیزی غیر عادی در اطراف آن نخواهید دید. اما اگر پلک‌ها را رفته رفته تنگ و تنگتر و کوچکتر سازید کم کم در اطراف همان چراغ شعاع‌ها و دایره‌ها و خطوطی از نور و طیف‌ها و چیزهای دیگر به نظرتان خواهد رسید. اینها چه بود؟ چطور شد که در حال عادی نبودند و اکنون ظاهر شدند؟ آیا چشم شما معیوب گردید یا نور چراغ خراب شد و یا وضع اطاق دگرگونی پذیرفت که اینها را که نمی‌دیدید اکنون می‌بینید؟ علت آن فقط این است که با تنگ کردن چشم مانعی در مقابل نور قوی که پیرامون چراغ را گرفته بود پدید آوردید و چشم را متناسب با آن نور کردید و چون مانع مرتفع شد توانستید چیزهای دیگری در فضا ببینید.

این تجربه‌ای خیلی ساده و بدوی و بدون تمرین بود که بیان گردید. حال فکر کنید اگر انسان تمرین کند و بر تمرین مداومت نماید و بخواهد در این راه جد و جهد روا دارد و دنبال کند چه حقایقی بر او روشن خواهد گردید.