دیدن ستارگان در روز

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
گاهی در اثر برخی عوامل جوی حالات خاصی از نور به نظر می‌رسد. عکس بالا تابش خورشید را روی سطح قمر مصنوعی به صورت اشعه کثیرالاضلاع نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده حالات مخصوص نور در جوهای مختلف است.

مثلاً هرگاه بشری چشم خود را در روز به آسمان خیره ننماید و بر تمرین مداومت نکند و بخواهد که ستارگان را ببیند ستارگان را نخواهد دید. اما ایمان قاطع دارد که آنها وجود دارند با این که در حال عادی قادر به دیدنشان نیست.

اما در اثر مداومت و خواست و جدیت ممکن است تک تک آنها را حتی موقع ظهر که خورشید در منتهای قدرت است بنگرد و روز به روز بر دید او اضافه شود. وقتی توانست به این کار توفیق یابد ایمانی که داشت به شهود می‌رسد و آنچه را یقین داشت بالعیان می‌نگرد. البته در اثر تمرین اکثریت به این کار توفیق حاصل می‌کنند و اگر هم اشخاصی پیدا شوند که در اثر ضعف طبیعی نیروی دید موفق نشوند ایمانشان به وجود ستارگان در روز قطعی است هرچند که آنها نتوانستند آن را ببینند.