ایجاد وسائل

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
وقتی نور به یک منشور شیشه ای می‌تابد اولاً اشعه در هنگام خروج از زوایای دیگر منشور منعکس می‌شود و دیگر این که طیف‌های خاص پیدا می‌کند که در بالا ملاحظه می‌کنید.

اما اگر بشر توانست وسائلی برانگیزد، در همین زندگی هم می‌تواند به این کار قادر شود و معنی واقعی دریدن حجاب همین است. آن افزارها و وسائل یا از تطور و اختراعات و کشف وسائل باشد یا این که بشر تمرین روحی کند و خود را چنان قوی نماید و چشم را آشنا سازد که به این امر قادر گردد فرقی نخواهد داشت و می‌تواند آنها را ببیند. معنی تمرین‌ها و رفع حجاب‌ها همین است که گفته شد.