پاره کردن پرده‌ها

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
بشر همیشه مایل بوده حجاب‌های مستورکننده حقایق را بدرد. عکس بالا یک تجسم خیالی از زمانی است که مردمان ستارگان را میخکوب شده به سقف آسمان می‌پنداشتند و می‌خواستند بدانند در پشت این سقف چه چیزی وجود دارد و چه نیروهایی باعث گردش دستگاه عظیم عالم است.

هرگاه بشر وسائلی یافت که پرده‌ها را پاره کرد و حجاب‌ها را درید خواهد دید چه تلالؤ و عظمتی در همین عالم ساده که در جلو او گسترده است وجود دارد که در حال عادی قادر به دیدن و یافتن آنها نیست