موجودات نامرئی

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
در اطراف بشر موجودات بی‌شماری وجود دارد. برخی از آنها میکروب‌ها و ذرات و غبارهای هوایی است که مورد استفاده موجودات می‌باشد. عکس بالا این موجودات را پس از 100 مرتبه بزرگ کردن نشان می‌دهد.

در اطراف بشر یعنی در همین هوایی که بدون رنگ و رقیق به نظر می‌رسد موجودات بی‌شماری وجود دارد که بشر با وضع عادی از دیدن آنها محروم است. چون اشخاص آنها را نمی‌بینند ممکن است منکر وجودشان شوند. این است که برای فهم مطلب مثال‌هایی در این مقال بیان گردیده است. موجودات نامرئی که پیرامون بشر را فرا گرفته و فضای اطراف او را پر ساخته حال همان ستارگان را دارند. آنها هستند، وجود دارند و جلو چشم همگی در حال تجلی می‌باشند اما نورها و رنگ‌ها و جلوه‌های دیگری هست که دید بشر را مسدود می‌کند و او را خیره می‌سازد و قادر به رؤیت آن نورالانوار و نورها و عناصر و موجودات نیست