چرا در روز ستارگان را نمی‌بینیم؟

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی دلیل وجود موجودات نامرئی در پیرامون بشر
به علت محجوب شدن نور قوی خورشید شب‌ها ستارگان به خوبی پیداست.

علت این که شب ستاره‌ها به آسانی دیده می‌شوند آن است که چشم انسان به علت محجوب بودن نور قوی خورشید با آنها تعادل پیدا می‌کند و علت ندیدن آنها در روز آن است که چشم با آن تعادل ندارد. اگر توانست در روز هم این تعادل را حاصل کند به دیدن آنها موفق خواهد شد.

مگر نه این است که این ستارگان همیشه در آسمان وجود دارند؟ پس چه شده که در روز نمی‌توانیم آنها را بنگریم؟ علت آن روشن است. می‌گویند نور قوی‌تری که همان نور خورشید است وجود دارد که مانع آنها از دید می‌گردد. چنان که شاعر فرمود: اخترانی که به شب در نظر ما آیند / پیش خورشید محال است که پیدا آیند.

البته محال نیست چنان که گفته خواهد شد.این ستارگان در محل خود وجود دارند ولی ما آنها را در روز نمی‌توانیم دید و اگر بنا باشد همواره روز روشن باشد و در نور خورشید غرق باشیم بدون چشم مسلح همۀ مردم قادر به دیدن آنها نخواهند بود.