توسعه دانش با حواس

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی

کسب علوم معنوی که مربوط به حواس الهام و روشن‌بینی است از لحاظ معنی و توجیهی که اینجا دربارۀ ماوراء کردیم و آن را علوم ماوراء نام نهادیم درجات دارد و هرچه بیشتر در این زمینه زحمت و ورزش و تمرین انجام شود موفقیت بیشتر است.