استفاده از حواس باطنی

گلهای راهنمایی جلد دوم کسب علوم روشن‌بینی
امروزه چون تاحدی به وجود منظم حواس باطنی پی برده‌اند از آن استفاده می‌کنند و حتی استادان و معلمان در آموزش‌های خود از تلقین‌ها و تعلیمات روحی استفاده می‌نمایند. در بالا یک استاد در دانشگاه یال امریکا مشغول نصیحت شاگردان با استفاده از روانشناسی است. آمار نشان داده که پس از حوادث رانندگی خودکشی بیش از هر چیز دیگر باعث مرگ دانشجویان امریکایی است. لذا برای ایجاد سلامت روحی دانشجویان اقداماتی انجام می‌شود ولی هنوز مؤثر نیفتاده است (عکس و خبر از شماره مه 1959 پیام یونسکو، چاپ پاریس).

بنابراین روشندلانی که حقیقت را تاحدودی فهمیده‌اند مانند این است که مستقیماً مشمول اشعۀ نورانی یزدانی شده‌اند و از این اشعه روشن و ساطع گردیده‌اند. این است که در قیافۀ آنها نور مخصوص مشاهده می‌شود که آن را به نور حق تعبیر می‌کنند و رسوم ملل بر این که اطراف سر مقدسین خود هاله‌ای از نور می‌کشند ناظر به این اصل بارز است که حقیقت آن همان سیاله‌ها و انوار کالری‌هاست که از بدن قوی آنها خارج می‌گردد.

استفاده‌کنندگان از حواس الهام و روشن‌بینی ممکن است در دنیا بسیار باشند و همیشه هم بوده است و کهنۀ مصر و ساحران سابق تاریخ که اعمالی خارق‌العاده از آنها صادر می‌شد و این همه بزرگان علوم روحی و غیبگویان که در تاریخ ملل از آنها یاد شده کسانی هستند که کم و بیش از این حواس استفاده کرده‌اند. امروز چون تا حدی به وجود منظم این رشته از استعداد، بشر پی برده و آن را به صورت دروس علمی درآورده‌اند افرادی که در ملل مختلف از آنها استفاده می‌کنند بسیارند. حتی اشخاص زیادی هستند که از هیپنوتیسم و مانیتیسم و تلقین و القا در حالت بیداری که آن را به (چشم‌بندی) موسوم کرده‌اند و خواندن افکار به وسیلۀ تلپاتی، دیدن و خواندن اوراق پنهانی استفاده کرده آن را برای خود شغلی قرار داده‌اند و در تئاترها و اماکن عمومی از آن بهره‌برداری می‌نمایند. در صورتی که این کار خلاف است و کسی که دارای این استعداد می‌شود بایستی از به کار بردن آنها در طریق باطل خودداری کند.