همه چیز زنده است

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم

حال که از این مطلب سخن رفت لازم است بگویم که همه چیز زنده است و همان هواپیمایی که مصنوع بشر می‌دانند قوۀ سوختش از موجودات زنده تشکیل شده و تا نیروی این موجودات نباشد حرکتی در بین نیست. منتها نیرویی است که بشر به قدرت آن پی برده و از آن استفاده می‌کند.