قدرت حرکت

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم
قدرت حیاتی سوخت بنزین که سبب حرکت هواپیماست مانع از سقوط او به زمین است. اما به محض بریده شدن نیروی حیاتی طیاره خواهد افتاد. این یک هواپیمای بزرگ مسافربری است که به دریا سقوط کرده است.

باید دانست که قدرت جذب نورالانوار در هر شیئی به نسبت آن شیئ می‌باشد. اگر تنها قدرت نورالانوار زمین را در نظر بگیریم به قدری قوی است که باید بشر را مثل سنگ در خود نگاه دارد و مانع حرکت او شود. اما نیروهایی که بشر را زنده نگاه می‌دارد و در او حرکت و گردش خون و سایر عوامل زندگی را ایجاد می‌نماید، آنها هم نیروی نورالانوار است که به تناسب از نیرویی که باید بشر را در زمین میخکوب کند قویتر است، لذا بشر از زمین کنده شده به حرکت می‌افتد. همین طور است یک هواپیما که با وجود قدرت جذب نورالانوار زمین در اثر قدرت حیاتی که در سوخت موتور طیاره وجود دارد قدرتی بیشتر از قدرت جذب آن جرم معین را تشکیل می‌دهد و طیاره را به حرکت می‌اندازد. به همین علت است که یک دوچرخه در حال حرکت به زمین نمی‌افتد اما به محض این که بایستد خواهد افتاد. قدرت پای سوار که آن را به حرکت وا می‌دارد با قوۀ رکود دوچرخه مبارزه می‌نماید و آن را به حرکت وامی‌دارد.