تشریح قوه

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم

ما چون از کرۀ زمین هستیم و تمام موجودات دنیای ما از کرۀ زمین هستند وقتی شیئی از این کره دور شود دوباره به مبدأ اصلی باز می‌گردد. و این که گفته‌اند کل شیئ یرجع الی اصله (هر چیزی به اصل خود باز می‌گردد) به این معنی هم ناظر است.