قوۀ جاذبه چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم

قوۀ جاذبه آن طور که آن را نامیده‌اند و کشف آن را به دانشمند بزرگ نیوتون نسبت می‌دهند بر طبق نظریۀ وحدت به قرار زیر است:

یک آهن‌ربا که یک قطعه آهن را به خود می‌کشد در اثر آن است که نیروی کشش در هر دو وجود دارد منتها نیروی آهن‌ربا بیشتر از قطعۀ آهن است لذا آن را به خود جذب می‌کند. کرۀ زمین و سایر کرات هم این طورند. نیروی بیشتری از موجودات خود دارند لذا اگر موجودی از زمین جدا شود یا به هوا پرتاب گردد، آن قوۀ بزرگتر قوۀ کوچکتر را به خود می‌کشد. این است سر جاذبه.