میوه‌های یک درخت

گلهای راهنمایی جلد دوم چگونگی وحدت عناصر
رشد یک بشر هم در هر کجای عالم و تحت هر شرایط و اوضاع اعم از بدوی یا متمدن باشد مشمول همان قواعدی است که سایر موجودات را رشد می‌دهد.

 

همان طور که میوه‌ها به وسیله شاخه‌ها به یکدیگر و به درخت اصلی اتصال دارند کرات و موجودات هم به وسیله شاخه‌های اشعه نورالانوار به یکدیگر پیوسته و متصل هستند. در بالا درخت مخصوصی را در افریقا می‌بینید که میوه‌هایی شبیه به سوسیس دارد. به این لحاظ آن را درخت سوسیس می‌گویند. این درخت در ناحیه ویکتوریا نیانزا است.

یک درخت هلو را بنگرید که بسیاری میوه داده است. هر یک از این میوه‌ها را به طور مستقل نگریسته و آن را شبیه به یک کره نمودیم. همۀ میوه‌ها همین حال را دارند و این میوه‌ها تنها نیستند بلکه به وسیلۀ دمک‌ها به شاخه‌های کوچک و آن شاخه‌ها به شاخه‌های بزرگ و همه به درخت وصلند. آن درخت هلو که صدها میوه دارد درواقع یکی است و یکپارچه است و همۀ آن میوه‌ها به وسیله درخت به هم پیوسته‌اند.

اما آن درخت هم تنها نیست. به وسیلۀ زمین و خاک و عوامل جوی و نوری و هزاران عوامل دیگر به سایر درختان پیوسته و همۀ آنها به کرۀ زمین اتصال دارند و کرۀ زمین به وسیلۀ فضا و عوامل و عناصر و موجودات و شعاع‌هایی از نورالانوار که قسمتی از آن مانند نور خورشید و سایر انوار مرئی است به سایر کرات و کهکشان‌ها متصل است.

همان طور که میوه‌ها به وسیلۀ شاخه‌ها به هم اتصال دارند، کرات و موجودات هم به وسیلۀ شاخه‌هایی از موجودات و انوار و عوالم جوی در عالم لایتناهی به هم متصل و پیوسته‌اند و همۀ اینها به نیروی نورالانوار متصل است که همه را اداره می‌کند و همه در اختیار اوست. این است اسرار وحدت عالم، تا آنجا که مجال و حوصلۀ مقال بود بیان گردید.