شباهت در همه چیز

گلهای راهنمایی جلد دوم چگونگی وحدت عناصر

گفته شد که یک میوه با داشتن میلیاردها ذرات و سلول‌ها حکم یک بشر را دارد و به همان ترتیب از حالت کوچکی و صورت نطفه بزرگ می‌شود و رفته رفته رشد می‌یابد و علت نیازمندی بشر هم به آن میوه‌ها همین است. یک کره هم به همین صورت متولد می‌شود و به همین صورت کم کم رشد می‌کند. یک بشر هم همین طور است وقتی نطفۀ او تشکیل شد عواملی از خون و از غذای مادر و از هوا و سایر عوامل به او رفته رفته اضافه می‌گردد تا به صورت یک بشر به این دنیا پا می‌گذارد.

از این مطالب شباهت عالم روشن شد و اکنون سخنی دربارۀ پیوند عالم بشنوید.