هرچه هست همان است

گلهای راهنمایی جلد دوم چگونگی وحدت عناصر

 

دانشمندان از بررسی طیف نور وارده از کرات و ستارگان پی به مواد تشکیل‌دهنده آنها می‌برند. همچنین با تجزیهشهاب‌های ساقط‌شده از جو و سنگ‌های آورده شده از کره ماه روشن می‌شود که همان عناصر زمینی در آنها هم وجود دارد. عکس بالا یک سنگ آسمانی را که در 1749 در شهر کراسنوجارک روسیه افتاده نشان می‌دهد.

در اینجا این نکته روشن می‌گردد که آنچه مواد عالم را تشکیل می‌دهد همین عناصری است که در زمین و در موجودات زمینی هم هست و چیزی اضافه وجود ندارد. یعنی اگر بشر روزی بتواند تمام عناصری را که در یک هلو موجود می‌باشد بدون کم و زیاد کشف کند سپس برای کشف عناصر در انسان بررسی نماید و آدمی را مورد تجزیه قرار دهد می‌بیند همان عناصر در بشر هم وجود دارد و سپس در کرۀ زمین به اکتشاف دقیق بپردازد، می‌بیند همان عناصر به مقدار مختلف معین در کرۀ زمین هم هست و اگر سنگ‌های ماه را مورد تجزیه قرار دهد همان را در آنجا خواهد دید و قس علیهذا.