توجه در میوه

گلهای راهنمایی جلد دوم چگونگی وحدت عناصر
یک هندوانه ساده به صورت یک کره است و پوسته رویی آن مثل پوسته زمین و درون آن مانند درون زمین است این میوه هم مانند یک کره عوامل مختلفه عالم را به خود کشیده و در خویش جمع نموده تا به این صورت درآمده است.

پس این میوه به صورت یک کره تشکیل شد و عوامل پراکنده و لطیف و الطف عالم را به خود کشید و در خود جمع نمود و با نظم و ترتیبی معین آنها را در خود انباشت و به صورت انباری از انرژی و عناصر درآورد. حتی انواع مخلوقات هم در این کرۀ کوچک که یک میوه است وجود دارد که برخی از آنها مثل کرم و غیره درشت و قابل دیدن است و برخی به قدری ریز است که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود مانند ویتامین‌ها که خود زنده هستند و جان دارند و قدرت و نیرو می‌دهند و دلیل زندگی آنها همان نیروبخشی است. این میوه درواقع مثل یک کره است و همان عناصر کره را به مقدار بسیار ناچیزتر دارد و از بسیاری جهات به آن شبیه است و این خود نشانی از وحدت است.

حال بشر این میوه را می‌خورد یعنی با ضربات دندان و فعل و انفعالات گوارش آن اتم‌ها و ذرات به هم پیوسته را دوباره به صورت ذرات لطیف و الطف درمی‌آورد و پراکنده می‌سازد. (در حقیقت پراکنده نیست چنان که در صفحات بعد به طور تفصیل بیان خواهد شد. چون پراکنده به نظر می‌رسد به این لفظ بیان گردید) این فعل و انفعال تشکیل و اضمحلال یک میوه مثل سایر اعمال خلقت است که در مقالۀ نورالانوار در بخش "نوری که بشر تاکنون به آن پی نبرده است" کتاب اول گل‌های راهنمایی بیان گردیده که چگونه عناصر به صورت ذرات مجتمع و بعد پراکنده می‌شود. در همه جای عالم این حول و تحویل و تغییر عوامل و عناصر و ترکیب آنها به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد و مسئلۀ خلقت همین است.