یکرنگی در همه جا

گلهای راهنمایی جلد دوم بعد و بی‌بعدی یعنی چه؟
در اثر پیدایش عواملی در جو فعل و انفعالاتی به وجود می‌آید و برق در آسمان تجلی می‌کند. این عکس زیبا برق آسمانی و کارخانه برق بشر را در یک صحنه نشان می‌دهد.

مغز بشر که در محفظه‌ای معین و محدود قرار دارد، ذرۀ بسیار بسیار ناچیزی از قدرت عالم است که اگر در مقام حساب و مقایسه با عالم لایتناهی بدان بنگریم شاید بتوان گفت آن ذره که در حساب ناید همان است. اما چگونه می‌شود که این مغز با تمام کوچکی ظاهری خود می‌تواند پی به عظمت و وسعت عالم لایتناهی ببرد؟ علت همان وحدت است که در عالم نقشه واحد، طرح واحد، نمونه واحد و قدرت واحد وجود دارد و وقتی که بشر با همین قوۀ فکری خود به نمونۀ این طرح و نیرو پی برد در حکم آن است که به همۀ آن پی برده است.