تمرین و مجهز کردن چشم

گلهای راهنمایی جلد دوم آشنایی به علوم ماوراء

تنها راه برای این که منکران باور نمایند این است که چشم خود را مجهز کنند یا تمرین‌های مناسب انجام دهند تا خودشان هم تا حدودی به آن کسان که قوی هستند و می‌بینند نزدیک شوند ولی باید دانست که این عمل مشکل است زیرا مکانیسم و قوای اشخاص با یکدیگر تفاوت دارد.

این است علت انکار، آن کسی که نمی‌بیند تقصیری هم ندارد، دلش می‌خواهد حرف کسی را که مدعی دیدن است باور کند و میل دارد تمرین نماید ولی چون تمرین مشکل است و شاید به زودی موفق نشود، این انکار تا مدتی باقی می‌ماند.