درجات دارد

گلهای راهنمایی جلد دوم آشنایی به علوم ماوراء
هرچه از مجسمه دور شویم در نظر ما کوچکتر می‌شود هرچند عظمت آن بسیار باشد. آنچه در اینجا می‌بینید مجسمه هیولای رودس است که تا 208 سال قبل از میلاد در دهانه بندر رودس برپا بود. عظمت آن به قدری بود که یک انگشت دستش از هیکل یک انسان بزرگتر بود. این مجسمه جزء عجایب هفتگانه عالم است و در سال 223 ق. م. در اثر زلزله خراب شد.

حال می‌گویم قدرت دید اشخاص نسبت به همین مطلب با هم تفاوت دارد مثل این که همۀ قوای مختلف مردمان در همه چیز دارای درجات و تفاوت‌هایی است. مثلاً در آن موقعی که در اثر دور شدن از مجسمه چشم یک نفر، دیگر قدرت دید مجسمه را ندارد و به کلی از نظرش محو گردیده است شخص دیگری هست که آن مجسمه را به طور واضح و قابل تشخیص می‌بیند و فرد دیگر آن را بزرگتر و کس دیگر کوچکتر می‌نگرد و به همین نحو به درجات هر کسی نوعی مشاهده می‌کند.

این مطلب در همۀ امور صادق است و این که می‌گوییم حس روشن‌بینی در برخی کسان قویتر است و بهتر می‌توانند به امور ظاهراً مخفی آگاهی یابند به همین دلیل است. چنین اشخاص که استعداد قوی دارند با تمرین بسیار قویتر می‌شوند و کسانی که به طور طبیعی و فطری در این قسمت ضعیف‌اند در اثر تمرین با همان نسبت نیرومندتر خواهند گردید.