مثل موجودات لطیف

گلهای راهنمایی جلد دوم آشنایی به علوم ماوراء

عمل کوچک شدن این مجسمه مربوط به خود مجسمه نیست و حجم مجسمه کم نگردیده بلکه این چشم ما است که به علت دور شدن آن را کوچک دیده است. این کوچک شدن تدریجی درواقع مثل لطیف شدن ذرات است که اگر به مقدار معینی ثقیل و متراکم باشند به چشم ما می‌آیند و هرچه لطیف و ریزتر شود کم کم در دیدگان ما کوچکتر و کوچکتر به نظر می‌رسد تا جایی که به کلی محو می‌گردد. از لحاظ قوۀ دید ما هر دو مورد شبیه به هم است و البته این محدودیت مصلحتی دید ما است که اشیاء را چنین می‌بیند نه اینکه خود اشیاء خارج از طبیعت باشند