جسم هم از چشم پنهان می‌شود

گلهای راهنمایی جلد دوم آشنایی به علوم ماوراء
مجسمه رامسس دوم که در داخل معبد جرف حسین در مصر پیدا شده است. این مجسمه در حدود 3200 سال قبل، از فرعون مصر تهیه شده است. عظمت آن به قدری است که برای دیدن سر آن باید گردن را به عقب خم کرد.

می‌گویم اشیایی در عالم هست که به علت لطافت و ظرافت فوق‌العاده، چشمان ما با وضع عادی قادر به دیدن آنها نیست، مانند هوا که چشم ذرات آن را نمی‌بیند. اما همین هوا وقتی آن را به صورت مایع درمی‌آورند قابل رؤیت است.

حقیقت دیگری را که روشن‌کننده این مطلب است به عنوان مثال ذکر می‌کنم. حتی اشیاء بزرگ را از مسافت دور با آن که زمین هم مسطح باشد با چشم ظاهری نمی‌توان دید هرچند که مادی است. یک مجسمه بزرگ مثل مجسمه رامسس دوم در مصر در بیابان مسطح وسیعی قرار دارد که وقتی در مقابل آن بایستیم عظمت آن طوری است که گردن انسان برای دیدن آن به عقب خم می‌شود.

حال از این مجسمه دور می‌شویم و کم کم به عقب می‌رویم. می‌بینیم که مجسمه رفته رفته در نظر ما کوچک و کوچکتر شد. هرچه از آن دورتر شویم کوچکتر می‌شود و ریزتر می‌گردد تا این که پس از مدتی که کاملاً از آن دور شدیم به کلی از چشم ناپدید می‌شود.