عقیدۀ استوار من

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

بنابراین فکر وحدت یزدان از سر من به در نخواهد رفت و عقیده‌ام را فاش می‌گویم، هر چند که تمام عالم عسس شوند و از روی جهل این سخن را تخطئه کنند. مگر می‌شود صحبت توحید و وحدت را از سر به در نمود!