اصل فهم و دانش

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

حال می‌گویم وقتی عقل و خرد و دانش به میان آمد و چیزی از روی فهم مورد قبول واقع گردید مطلب تمام شده و دیگر عقل و فکر به سوی عقب رجعت نمی‌کند. راهی است طی شده و مطلبی درک شده و تمام شده و پرونده‌ای است بسته شده، دیگر توجه به عقب و توجه به سخنانی که خلاف عقل و منطق گفته می‌شود معنی ندارد و مخالف عقل سلیم است از این رو می‌گویم که محال است عقل و خرد و دانش در مقابل سخن هر خار و خس تسلیم گردد. این صحبت زور و اجبار نیست. گفتگوی منطق است و دودوتا چهارتا، یعنی صحبت عقل است و فهم و خرد.